Nakon osvajačkih pohoda i učvršćivanja vlasti u Iliriku, Rimljani donose novu civilizaciju i kulturu. Jedinstveni Ilirik podijeljen je 10. godine na Dalmaciju (Ilyricum Superior) i Panoniju (Ilyricum Inferior), a sljedeća administrativna promjena zahvaća Panoniju 102. – 107. godine, kada Trajan osniva dvije nove provincije unutar Panonije: Gornju ili Zapadnu (Pannonia Superior) i Donju ili Istočnu (Pannonia Inferior). U rimsko carsko doba utvrđena je granica Rimskog Carstva (Limes) – sistem fortifikacijskih objekata (zidovi, kasteli, nasipi, palisade) raspoređenih prema konfiguraciji tla i međusobno povezanih vojničkom cestom.

Panonski limes spominje već i Tacit. Sačuvani su brojni ostaci i tragovi limesa – duž granice je vodila vojnička cesta na nasipu ispred kojeg je paralelno tekao rov. Nasip je često bio zaštićen palisadama ili kamenim zidom. Na određenim razmacima tu su graničnu liniju osiguravale kule (castella) i izvidničke postaje (propugnacula, specula). Unut
...
Knemida iz Slavonskog Broda. - prva pol. 3. st. - korito rijeke Save. - Muzej Brodskog Posavlja; A-3346.
Rimljani su, osvojivši pojedine krajeve, poseban prioritet davali gradnji cesta, a osvajanje Panonije trebalo je omogućiti preko dolina Save i Drave s ...
Vojska
Keramika
Metalni predmeti
Staklo, poludrago kamenje i kost
Kamena plastika
Panonska antika nije blistava poput one mediteranske, ali sadržava niz osebujnosti rođenih u krilu političke i vojne važnosti toga prostora s jedne st ...
Keramika i kamena plastika
Nakit i uporabni predmeti
Staklo i metal
Antički novac