Starčevačka kultura
Starčevačka kultura je predstavnik ranog i srednjeg neolitika u Slavoniji, a rasprostire se u sjevernoj Hrvatskoj u međurječju Drave, Dunava i Save sve do Bjelovara na zapadu. Ime je dobila po selu Starčevo kod Pančeva u Vojvodini (Srbija). Dosadašnja radiokarbonska datiranja smještaju starčevačku kulturu u 6. tisućljeće pr. Kr.

Naselja starčevačke kulture nalaze se u pravilu uz vodotoke, na povišenim riječnim obalama, kao što je to slučaj u Vinkovcima ili na niskim brežuljcima koji prelaze u doline vodotokova. Istraživanjima je utvrđeno da su starčevačka naselja grupirana u nizu. Otkrivanjem većeg dijela pojedinih starčevačkih naselja, uočene su određene pravilnosti u gradnji i rasporedu objekata u njima: isključivo se podižu jamski objekti - zemunice; stambene i radne jame skupljene su u grupama, a radne jame grupiraju se prema vrstama obrta.

U ostatcima materijalne kulture najzastupljenije je oksidacijski pečeno keramičko posuđe. Među grubim pos
...
Kultna posuda. - starčevačka kultura. - Vučedol - Gradac. - Arheološki muzej u Zagrebu; P-8218.
Predmeti vezani uz temu